Koszyk

szt. - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO TEOMEDIA.PL

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady, sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego TeoMedia.pl prowadzonego przez TEOSYSTEM Wojciech Wojkowski z siedzibą w Ujeździe, ul. Bursztynowa 32, NIP; 7491008597, REGON:160302820, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Ujazdu pod numerem 659; e­mail: poczta@teosystem.pl oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 1 Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin - regulamin sklepu internetowego teomedia.pl,
  2. Sprzedawca­ - TEOSYSTEM Wojciech Wojkowski z siedzibą w Ujeździe (47-­143), ul. Bursztynowa 32, NIP:7491008597, REGON:160302820, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Ujazdu pod numerem 659; e­mail: poczta@teosystem.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego,
  3. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  6. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, a także powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.teomedia.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Towar,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną ­- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  11. Gwarant – podmiot, który udzielił gwarancji jakości na Towar.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.teomedia.pl dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Klienta nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług a jego treść może być utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego. Jednakże dalsze jego rozpowszechnianie dla celów komercyjnych jest zabronione.
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie teomedia.pl przed złożeniem Zamówienia. Klient potwierdzając złożenie Zamówienia, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania Zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca informuje, iż dla prawidłowego korzystania z usług drogą elektroniczną niezbędnym jest dysponowanie przez Klienta dowolną przeglądarką internetową z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującą pliki typu „cookies”.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym oraz złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione oraz nieuprawnionego dostępu do konta Klienta. W związku z tym zaleca się aby Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują powyższe zagrożenia. W szczególności winni stosować programy antywirusowe, chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz stosować bezpieczne hasła zawierające znaki specjalne, cyfry, wielkie i małe litery.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W trakcie składania Zamówienia możliwa jest rejestracja w Sklepie Internetowym.
 2. Klient podczas skłądania zamówienia oraz rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego, co potwierdza poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie tego procesu.
 3. Po dokonaniu rejestracji na adres poczty elektronicznej Klienta będącej jednocześnie loginem, Sprzedawca przesyła automatyczne potwierdzenie rejestracji w Sklepie Internetowym.
 4. Z momentem rejestracji przez Klienta, Sprzedawca zakłada konto Klienta, które prowadzone jest bezpłatnie, zaś Klient ma możliwość modyfikacji swoich danych. W każdym czasie Klient może usunąć swoje konto, wysyłając taką informację drogą mailową do Sprzedawcy.
 5. W celu realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest wypełnić formularz, w którym podaje dane oznaczone jako obowiązkowe. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe podanie danych osobowych.
 6. Zamówienia można składać w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 7. Wszystkie ceny przy towarze podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT oraz opłaty celne). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Ceną wiążącą strony Umowy Sprzedaży jest cena Towaru zawarta na stronie Internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
 8. Klient dokonuje wyboru Towaru poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub opcjonalnie „KUP TERAZ”.
 9. Klient zapoznając się z zawartością „KOSZYKA” dokonuje wyboru:
  1. towaru i jego ilości,
  2. sposobu dostawy, która możliwa jest poprzez firmę kurierską, paczkomaty InPost, lub Pocztę Polską,
  3. sposobu płatności spośród opcji: przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, gotówką­ za pobraniem, na raty, płatności payu.
 10. Klient uzyskuje informację o ostatecznej kwocie Zamówienia po dokonaniu czynności opisanych w pkt. 9.
 11. Klient zatwierdza Zamówienie. Jego modyfikacja może odbywać się na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
 12. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie do Klienta wiadomości określającej: numer zamówienia, specyfikację Towarów, wybór sposobu dostawy i płatności wraz z wyszczególnieniem ceny, danymi Kupującego, a także niezbędnymi danymi Sprzedawcy jak np. numer rachunku bankowego.
 13. Sprzedawca po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia, przyjmuje je do realizacji. O zmianie statusu Zamówienia Klient informowany jest na bieżąco.
 14. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Sprzedawca jednakże wykonuje umową najpóźniej w terminie 30 dni.
 15. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji gotówką za pobraniem.
 16. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 17. Na każdy sprzedany Towar zgodnie z wyborem Klienta, Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę VAT), który załącza do wysyłanego Towaru.
 18. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 19. Ponadto zaleca się, aby Klient sprawdził w obecności dostawcy zawartość przesyłki, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zażądał od dostawcy spisania protokołu.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym z tytułu niezgodności Towaru z umową Konsument winien zawrzeć swój Login, imię i nazwisko, opis zaistniałego problemu, żądanie co do sposobu jego rozwiązania oraz adres na jaki należy przesłać rozstrzygnięcie reklamacji. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu lub jego kopią. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy Teosystem Wojciech Wojkowski 47­143 Ujazd, ul. Bursztynowa 32.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 4. Towary mogą być również objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 5. W przypadku Towaru objętego gwarancją jakości producenta lub dystrybutora, Klient korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamację z tytułu gwarancji jakości rozpatruje Gwarant.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z bezpłatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta Klienta przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy e­mail: poczta@teosystem.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni.

§ 6 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub e-mailem na adres sklepu w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Termin czternastodniowy w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się dnia po dniu wydania rzeczy a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar Konsument winien odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy.
 5. Do przesyłki zwrotnej można dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę. W przypadku niewskazania numeru konta do zwrotu należności, Sprzedawca dokonuje zwrotu za pomocą przekazu pocztowego na adres wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu Konsumentowi należności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni. Zwracana należność obejmuje koszt Towaru oraz doliczone do niej wcześniej koszty dostawy Towaru do Konsumenta obliczone zgodnie z § 4 pkt. 10 Regulaminu.

Odstąpienie od umowy (.pdf)

§ 7 Zmiana bądź rezygnacja z Zamówienia

 1. Klient może zrezygnować z Zamówienia w części lub w całości, jeśli Towar nie został jeszcze wysłany.
 2. Rezygnacja lub zmiana Zamówienia odbywa się poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty przelewem bankowym, przed wysłaniem Towaru, a następnie z niego zrezygnował bądź dokonał zmiany, Sprzedawca zwraca należność w całości bądź w części, w zależności od dokonanych zmian, na konto Klienta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Anulowanie zamówienia przez sklep następuje automatycznie po okresie 14 dni w momencie braku wpłaty na koncie bankowym. Po otrzymaniu wiadomości o anulowaniu zamówienia przez sklep Klient może przedłużyć zamówienie kontaktując się ze sklepem. Zamówienie może być przedłużone do 30dni od momentu jego złożenia. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: nazwisko i imię Klienta, nazwa Klienta, w przypadku Przedsiębiorcy numer NIP, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e­mail.
 3. Sprzedawca w formularzu rejestracji wyróżnia i oznacza te spośród danych, których podanie jest niezbędne do Świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Sprzedawca odmówi Świadczenia usług z powodu nieudostępnienia przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawarcia umowy i realizacji Zamówienia a ponadto do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania Zamówienia. Brak zgody nie wpływa na realizację Zamówienia.
 7. Sprzedawca nie może przetwarzać danych osobowych Klienta po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8 Regulaminu.
 8. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Sprzedawca, może przetwarzać tylko te dane, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia Umowy Sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
  2. niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę za zgodą Klienta,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi świadczoną drogą elektroniczną tj. w przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 9. Zbiór danych osobowych Sprzedawca zgłasza Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 10. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 11. Klient ma prawo pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 12. Sprzedawca przetwarzając dane osobowe dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakim są przetwarzane.
 13. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 14. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 15. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 15.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2014 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany jednakże nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie już realizowanych usług.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
  1. wprowadzenia przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy, obowiązki stron lub wpływających na sposób świadczenia usług,
  2. wydania orzeczeń przez sądy powszechne a także organy administracji publicznej mających wpływ na treść umowy, obowiązki stron lub wpływających na sposób świadczenia usług,
  3. zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  4. siły wyższej.
 4. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,
 5. Klienci, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 7. W przypadku braku akceptacji przez Klienta posiadającego konto Klienta nowej treści Regulaminu zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy.
 8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 9. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z strony Internetowej Sklepu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;
  2. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy;
  3. problemy w funkcjonowaniu Strony Internetowej Sklepu , jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedający przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec,
  4. korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu przez Klienta niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku Konsumenta ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu zdarzeń opisanych w pkt. 9 nie mają zastosowania.
 11. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 12. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 13. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem jest Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego; Kodeksu postępowania cywilnego; ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego; oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2014